Wednesday, 14 November 2007

我的工作間


過去兩個月因為新居沒有上網設備,我便過着縫縫補補的日子。由於地方有限,我只被分配三分一的房間作我的工作間。其實比起在香港巳經好得多了,過去我的布只能放在鋼琴上。現在我的工具和布匹應該不會投訴吧。
在Ikea買的架,只花了半小時便完成了。
歡迎我們家的新成員﹣貝貝。

Saturday, 10 November 2007

時光倒流。古董衣車

這些衣車在100年前,可能是市面上最top的型號,現在就成了古董。我們現在用起勝家,brother衣車和clover 配件,一百年後又會不會成為古董,被人放進博物館呢?這個放線的木架,真是令我一見傾心。但看看價錢,只好無奈的放棄。大家又有沒有興趣估吓個價錢?這件寶貝是出於英國的edwardian時代,相等於我們的清朝。答案不日公佈。

各位靚太/靚女又真係估得大咗些少。價錢其實係160磅. 但係我都係用d錢買部新衣車好過!! 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...